16 Mayıs 2016 Pazartesi

Türk Mevsimi İhaneti // Türk Fırtınası // Önder Karaçay

Türk Mevsimi İhaneti // Türk Fırtınası // Önder Karaçay

CEeKoU7W0AEyYyi
Türk Mevsimi İhaneti // Türk Fırtınası // Önder Karaçay
 
Türk Mevsimi ihaneti emperyalist bir proje olup 12 Eylül 1980 askeri darbesinin devamıdır.
 
Bu proje dünya mafyası ve içimizde dünya mafyasıyla işbirliği yapan sözde sanayici olarak bildiğimiz Tüsiad üyelerinin desteklediği ve ülkemizden baş sorumlusu Mustafa Koç iken bu ihaneti ilahi tecellinin kestiği fatura ile mahşer tufanı ve canlı helak ile ibret olmasından sonra birileri bu ihaneti kurtarmak adına şahsi çıkarları ve kendilerini kurtarmak adına bunu üstlenmenin yarışı içine girmişlerdir.
 
Bu ülkede 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle siyasi partilerin başına sermayenin kontrol ettiği kişiler geçmiştir. Her siyasi ideoloji bir projedir. Atatürk’ün kurduğu parti bile birileri tarafından işgal edilmiş ve bu partinin bazı üyeleri dünya mafyası toplantılarına Mustafa Koç’un talebiyle katılmıştır.

Terörü dünya mafyasıyla görüşmek sermayenin işi midir?
 
Cumhurbaşkanı eğer BOP eş başkanlığı projesi gibi Türk Mevsimi ihanet projesinin bir parçası değilse Türk Mevsimi ile DEAŞ terör örgütünü dünya mafyasıyla görüşen Mustafa Koç ve bazı siyasetçi, iş adamı ve gazetecilerin yıllardır katıldığı bu ihanetin hesabını neden sormamaktadır. Yasama da, Yargı da, Yürütme de bizim elimizde demekle olmuyor. Bütün bu erklerin hepsi Türk Milleti lehine iş yapmak zorundadır. Yapmıyorlarsa veya yapamıyorlarsa bunu engelleme suçunu kim işliyorsa onun hesabı da bir gün mutlaka sorulacaktır.
 
Son on dört yılda doksan yıllık birikimleri satarak ekonomiyi bu sermaye ve yabancı işbirlikçilerinin cebine aktaranlar 2002 yılında verdikleri sözü tutmamışlardır. % 34 oy almadan önce ne söz verdiler?
 
1) Siyasi Partiler Yasasını değiştireceğiz..Değişti mi? Hayır..
2) Vekil dokunulmazlığını kaldıracağız. Kalktı mı? Hayır.
3) % 10 seçim barajını kaldıracağız ya da oranı düşüreceğiz. Yapıldı mı? Hayır.
 
Şimdi bütün bunları ayrı ayrı neden söz verilip halkın kandırılarak sonrada unutulduğuna baktığımızda ve anladığımızda sorunun ne olduğunu çözmüş olacağız.
 
Öncelikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile halkın iradesinin ve temsil yetkisinin halktan alınarak siyasi parti başkanlarına verildiğini anlamadan gerisini anlamamız mümkün değildir.
 
O zaman otuz beş yıldır bu ülkede demokrasi olmadığını, dikta ve birilerinin emrinde milli ekonominin tahrip edilmesi adına birilerinin emrinde kişilerin belli partilerin başını tutarak sermaye çıkarına sözde iktidar, sözde muhalefet yaparak hepsinin aynı amaca hizmet ettiğini bilmezsek bugün yaşananın ne olduğunu anlayamaz, geleceğe doğru doğru kararlar alamayız.
 
Bugün hangi partide genel başkan değişirse değişsin oyun değişmediği müddetçe oyuncu değiştirmek Türk Milletinin aleyhinedir.
 
Öyleyse amaç nedir?
 
Amaç Cumhuriyet rejimini yıkmak, dinci ve tek kişi devleti kurmaktır.
 
Kanunlar gereği siyasi partilerle bağı kalmaması gereken Cumhurbaşkanı en büyük hukuksuzluğu yaptığı halde onun niyetine hizmet adına yargı bir diğer siyasi partinin kongresini icra dairenin aldığı hukuksuz kararla engelliyorsa orada başka bir oyun döndüğü ortadadır.
 
Bugün sahneye çıkan ve genel başkan olmak isteyenlere sormak isterim; on dört yıldır neden uyudunuz?
 
12 Eylül ürünü genel başkanların zaten birilerinin emrinde birilerine karşı özel görevli kişiler olduğunu bilmiyor muydunuz?
 
Biliyordunuz. Öyleyse yasa değişmeden, devrim olmadan oyuncu değişse ne değişecek?
 
Sizin amacınız ancak şudur şimdide bizi kullanın demektir.
 
Bunca yıl vekil olacaksınız, bu zihniyetin yanında olacaksınız, yaşanan garabetlere ses çıkarmayacaksınız, birileri yıprananları değiştirmeye kalktığında şimdi beni kullanın diye sahne alacaksınız.
 
Türk Milletinin buna karnı tok.
 
Oyun değişmeden oyuncu değişmesinin hiçbir anlamı yoktur.
 
Türk Milleti Türk Mevsimi oyununu bozuyor, birileri medya terörü gibi algı operasyonlarıyla halkın algısını değiştirerek yine kandırmaya çalışıyorlar.
 
Türk Milletinin sonunu siyasi parti ve oyuncu değişikliği değildir.
 
Türk Milletinin sorunu hukuksuzluktur.
 
Cumhurbaşkanının hukuksuz bir partinin başkanını değiştirmek, kongre yapma gibi karar aldırmasını görmezden gelip bir diğer partinin üyelerinin imzalarıyla yapılmasında hiçbir engel olmayan kongrenin yapılmasını icra dairesinin kararı ile vali ve polis engeliyle engellemek en büyük hukuksuzluk ve yargı eliyle hukuksuzluğun yasallaştırılması suçu işlenmektedir.
 
Asıl engellenmesi ve yapılmaması gereken kongre Cumhurbaşkanının hukuksuz müdahalesiyle yapılacak olan kongre de sonrasında seçilecek kim olursa olsun tartışmalıdır, hukuksuzdur. Anayasa suçudur.
 
Cumhurbaşkanın Anayasada Yazan Hukuki Görevleri Nelerdir?
 
Anayasada Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinde bir partinin kongre kararının alınmasına müdahale etme görevi yoktur.
 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile nitelikleri, seçimi ve diğer hususlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101, 102, 103, 104, 105 ve 106’ncı maddelerinde belirtilmiştir.
 
A. Nitelikleri ve Tarafsızlığı (Değişik madde 101) (*)
 
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
 
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
 
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
 
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
 
B. Seçimi (Değişik madde 102) (*)
 
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
 
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
 
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
 
(*) 23/05/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/06/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/05/2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
C. Andiçmesi (Madde 103)
 
Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer :
 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.
 
D. Görev ve Yetkileri (Madde 104)
 
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder; Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
 
Bu amaçlarla Anayasa’nın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
 
a) Yasama ile ilgili olanlar :
 
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Yasaları yayımlamak,
Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :
 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanı’nı atamak,
Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak,
Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
c) Yargı ile ilgili olanlar:
 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
 
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
 
E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali (Madde 105)
 
Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
 
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.
 
F. Cumhurbaşkanına Vekillik Etme (Madde 106)
 
Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı’na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı’na ilişkin yetkileri kullanır.
 
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. O zaman partili Cumhurbaşkanı gibi söylemlerde hukuksuzdur ve suçtur. Bütün suçları kendi istekleriyle işlemişlerdir. Türk Milletinin görevi adalet ve hukuku talep etmektir.
 
Kanun tanımayan bir Cumhurbaşkanını Türk Milletinin bir ferdi olarak tanımıyorum. Önce sınırını ve haddini hukuktan almalıdır her temsil görevi ve hesap vermelidir.
 
Yeminde Türk Milleti adına namus ve şeref üzerine hukuka saygılı görev yapacağının sözü verip uymamak vatana da millete de ihanettir.
 
Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum diyen kendisidir.
 
Ülke biraz karışabilir demesi de hem yemine göre suçtur, hem Anayasaya göre suçtur, hem de evren hukuk ve insan hakları açısında ülkeyi iç karışıklığa sevk etmek niyetli kötü niyetli bir suçtur.
 
Gezi eylemleri sırasında da aynı suçları işlemiştir. % 50’yi evde zor tutuyorum demek halkı sokağa dökmek ve iç savaşı körüklemek niyetli kötü bir söylemdir. Böyle söylemleri olan bir niyetin Cumhurbaşkanlığı adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygun görülmüş olması da hukuksuzdur. Ve aynı tür suçları işlemeye devam etmektedir.
 
Başbakanı atamak veya istifasını kabul etmek görevidir. Yalnız bir parti başkanına kongre kararı aldırmak görevi olmadığı gibi kanunsuzdur, hukuksuzdur ve suçtur.
 
Bugün vekil dokunulmazlığının kaldırılmasını bile diğer partileri kendi niyetine hizmet amaçlı kullanmak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.
 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu adında birini Atatürk ve devrimlerinin düşmanı olduğu halde sermaye adına Atatürk’ün partisini işgal edenlere Kemal Derviş denen 2001 yılı krizinde bankalarımızı sattıran, alış veriş merkezleri açacaksınız diyen, üretimi bırakın, ithal edin diyen milli ekonominin sonunu getirerek uygulamaları yapan birinin sözü ile aday gösterdi diğer parti bizde destekleyeceğiz dedi, sonra diğer parti o şahsı vekil yaptı. Bundan büyük oyun mu olur?
 
Amaç bugün ki Cumhurbaşkanını seçtirmek, Cumhuriyeti yıkmaktı. Hepsi dolaylı aynı amaca hizmet ettiklerini bugün çok daha net görülmüştür.
 
Türkiye Cumhuriyetinde Siyasi Partilerin ömrü bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamında hukuksuz ve suç işleyen bir niyet yargının görev yapamaz hale getirilmiş haliyle Türk Milletine karşı ettiği yemin ve Anayasaya aykırı işlere girişmiş suç işlemiştir. Bu suçları işlemesinde Başbakan iken on dört yılda işlediği diğer suçları kapatmak, örtbas etmek niyetiyle kendi şahsi çıkarı adına devletin ve milletin kaderiyle oynamaktadır.

Önder Karaçay
Mobbıng Bank Türk Fırtınası Sır Kitabın Yazarı

1 yorum:

  1. Türk Mevsimi ihaneti emperyalist bir proje olup 12 Eylül 1980 askeri darbesinin devamıdır.

    Bu proje dünya mafyası ve içimizde dünya mafyasıyla işbirliği yapan sözde sanayici olarak bildiğimiz Tüsiad üyelerinin desteklediği ve ülkemizden baş sorumlusu Mustafa Koç iken bu ihaneti ilahi tecellinin kestiği fatura ile mahşer tufanı ve canlı helak ile ibret olmasından sonra birileri bu ihaneti kurtarmak adına şahsi çıkarları ve kendilerini kurtarmak adına bunu üstlenmenin yarışı içine girmişlerdir.

    Bu ülkede 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle siyasi partilerin başına sermayenin kontrol ettiği kişiler geçmiştir. Her siyasi ideoloji bir projedir. Atatürk’ün kurduğu parti bile birileri tarafından işgal edilmiş ve bu partinin bazı üyeleri dünya mafyası toplantılarına Mustafa Koç’un talebiyle katılmıştır.

    YanıtlaSil